• Korte terugkoppeling Algemene Ledenvergadering 2018

  8 jan 2019
 • De feestdagen zijn achter de rug en het nieuwe jaar is begonnen. Een mooi moment om een terugkoppeling te geven van de Algemene Ledenvergadering van 2018 die werd gehouden op maandag 19 november 2018:

   

  Op maandag 19 november j.l. vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats bij VFC. Onderstaand in het kort een samenvatting om alle leden te informeren.

  Terugblik seizoen 2017-2018:

  Penningmeester:

  De grootste uitdaging was om de bestuursfunctie van Penningmeester weer te vervullen. VFC was al ver met een externe partij, maar uiteindelijk mochten we Paul van Eck verwelkomen als nieuwe Penningmeester.

  Een echte Kwekker welke zich belangeloos inzet om VFC financieel verder te helpen, ondersteund door de geweldige financiële commissie.

  Vrijwilligers:

  Via diverse communicatiekanalen moet het inmiddels bekend zijn dat VFC te weinig vrijwilligers heeft om alle taken goed uit te voeren.

  Er is besloten om – indien zich geen nieuwe vrijwilligers melden – niet te vervullen taken uit te besteden naar externe partijen.

  Het besluit is genomen om het bestuur de vrijheid te geven de vrijwilligersbijdrage te verhogen indien dat moet. Ingaande seizoen 2019 -2020.

  Echter gaat het Bestuur er nog steeds vanuit dat VFC’ers opstaan en een positieve bijdrage leveren om alle taken vervuld te krijgen.

  Accommodatie

  Met betrekking tot de verduurzaming van onze accommodatie is er het afgelopen seizoen ook voldoende gebeurd. De plaatsing van de zonnepanelen op het dak van de tribune en de led-veldverlichting zullen ook bijdragen aan een substantieel lagere energierekening.

  Op IT-gebied zorgt de implementatie van een nieuw kantoorautomatiseringen netwerk (KA) ervoor dat het o.a. mogelijk is geworden om van huis uit te werken via de VFC server. Het maakt de bestuurlijke en andere administratieve werkzaamheden voor VFC effectiever en minder tijdrovend.

  Een derde kunstgrasveld, een lang gekoesterde wens van VFC, is helaas niet realiseerbaar op dit moment. Het veranderde politieke landschap van de gemeente Vlaardingen en de verdeelsleutel van de financiële bijdrage van 2/3 voor VFC is daar mede de oorzaak van.

  De bijdrage van VFC voor een derde kunstgrasveld zou neerkomen op zo’n 250.000 euro, dat is niet te dragen voor VFC. Het derde veld zal nu door de gemeente in april van volgend jaar (2019) op de schop gaan en voorzien worden van een nieuwe grasmat waarbij een bedrag is gemoeid van ca. 78.000 euro. Volgend jaar (2019) staat ons hoofdveld ook op de planning van de gemeente om vervangen te worden.

  Weekendvoetbal 

  Het bestuur van VFC heeft het vorige seizoen besloten een prestatief Za-1 op te starten, mede gelet op de te verwachtte leegloop van een aantal zelf opgeleide jeugdspelers. Om dit te voorkomen heeft het bestuur destijds besloten om een Za-1 prestatief elftal in te schrijven bij de KNVB.

  Gelet op de ontwikkelingen met name in district WEST 2 waarbij de animo om op zondag te voetballen sterk terugloopt, heeft een aantal zondagverenigingen vooruitlopend op het KNVB-beleid een eigen invulling gegeven aan de leegloop waarbij de volgende scenario’s van de KNVB als leidraad diende:

  Optie 1: alles bij het oude laten met de kans dat zondagvoetbal uitsterft

  Optie 2: een landelijke zondagcompetitie waarbij de grenzen van de districten vervallen

  Optie 3: het weekendvoetbal waarbij de zaterdag- en zondagcompetitie worden samengevoegd.

  Het beleid van de KNVB over het zondagvoetbal is vooralsnog niet helder hetgeen het lastig maakt welke afwegingen er gemaakt moeten worden bij het eventueel verder uitbreiden met een prestatief Za-2 en het inzetten van een prestatief Zo-2. Dit onderwerp is binnen VFC echter in goede handen bij het ‘Technisch Hart’. Het Technisch Hart zal binnen de (jeugd) selecties e.e.a. verder moeten onderzoeken en uitwerken om uiteindelijk het bestuur te kunnen adviseren. Op basis van dat advies zal ook de financiële onderbouwing meegenomen moeten worden bij de besluitvorming. Tijdens de ledenvergadering zijn er ook voldoende vragen gesteld over dit onderwerp, ook werden er zorgen geuit. Is er straks plek voor onze jeugd op zaterdag en zondag bij de senioren?

  Financiën

  VFC is financieel een gezonde vereniging en zal dat komende jaren zeker blijven. Er zullen gerichte investeringen worden gedaan en mede dankzij de financiële commissie wordt er goed op de centjes gelet. Zorg is wel dat extern inhuren van bedrijven om het tekort aan vrijwilligers op te vangen ten koste zal gaan van investeringen in de jeugd en senioren.

  Dit kan/zal dan opgevangen moeten worden door verhoging van de vrijwilligersbijdrage.

  Kantine zaken 

  Een belangrijke inkomstenbron komt voort uit de kantine. Een goede barbezetting en rooster is daarbij essentieel.  Momenteel wordt dit opgepakt in overleg met de nieuwe kantinebeheerder en overige betrokkenen.

  We hopen hierdoor niet meer regelmatig geconfronteerd te worden met het feit dat er geen barbezetting is op o.a. wedstrijddagen. Menig keer is dit door vrijwilligers ad hoc opgelost en helaas meestal ook door dezelfde vrijwilligers. Om roofbouw op onze vrijwilligers te voorkomen heeft het bestuur onderkend dat dit op een andere meer structurele manier georganiseerd moet worden. De op de website geplaatste vacature voor kantinebeheerder heeft geen kandidaten opgeleverd.  Er was gelukkig een echte VFC’er die zijn schouders hieronder wilde zetten.

  Gelet op het niet geheel onverwachte terugtreden van de (huidige) kantinebeheerder was ook hier weer de noodzaak om deze VFC’er direct in te zetten om de overdracht soepel te laten verlopen en in het bestuur op te nemen met aandachtgebied kantinezaken.

  AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

  In het kader van de privacy is ook hier in het begin van het verenigingsjaar een aanvang meegemaakt om de persoonsgegevens van de VFC leden binnen de huidige wetgeving op orde te krijgen.

  Vrienden van VFC 

  De businessclub Kwekkers van Stand is in goede harmonie omgezet naar de vrienden van VFC. De leden van de oude businessclub danken we voor hun verdiensten. Het eerste begin van de nieuwe aanpak is al zichtbaar. Het weer in het leven roepen van de gesponseerde wedstrijdbal, de Nieuwsbrief en de Sponsorbijeenkomsten.  Een goede vernieuwde hoopvolle start.

  Vrijwilligers 

  Alle vrijwilligers danken we voor hun bijdrage en inzet om VFC mede draaiende te houden.  Onze vereniging is mede door de inzet van de vrijwilligers een financieel gezonde vereniging.

  Bestuurlijke wijzigingen

  Aftredend:

  John de Lange, geen opvolger

  Voorstel toetreding (en allen aangenomen tijdens vergadering):

  Paul van Eck, penningmeester.

  Kitty Hoogstrate, algemeen bestuurslid

  Bert van Saus, algemeen bestuurslid met aandachtsgebied technische zaken.

  Hans Bot, algemeen bestuurslid met aandachtsgebied kantinezaken.